Tùy chọn nhanh
Liên kết mạng xã hội
Thông tin liên hệ
Địa chỉ

Hà nội

Email

admin@

Điện thoại

+84.966986.689

Kết quả tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 6/3/2017

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 17/03/2017. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 19/01/2017

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 19/01/2017. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 11/01/2017 và 14/01/2017

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 11/01/2017 và 14/01/2017. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 30/12/2016

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên tham dự kỳ thi ngày 30/12/2016. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 21/12/2016 cho học viên tham dự kỳ thi ngày 21/12/2016

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" kỳ thi ngày 21/12/2016 cho học viên tham dự kỳ thi ngày 21/12/2016. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên lớp HCB-10A, TCB-10A

Quyết định cấp chứng chỉ "Ứng dụng CNTT cơ bản" cho học viên lớp HCB-10A, TCB-10A. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/8A

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/8A. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-8A1, HIC3-8A2,HIC3-8A3, HIC3-8A4

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-8A1, HIC3-8A2,HIC3-8A3, HIC3-8A4. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-9A

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-9A. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/7A, CCB/7B, TCCB/8A

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/7A, CCB/7B, TCCB/8A. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-7F

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-7F. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-7A1, HIC3-7A2

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-7A1, HIC3-7A2. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/5B, TCCB6A, TCCB6B

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Tin học ứng dụng trình độ B" cho học viên lớp CCB/5B, TCCB/6A, TCCB/6B. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-7A, TIC3-7B, TIC3-7C, TIC3-7D, TIC3-7E

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU-Chuẩn IC3" cho học viên lớp TIC3-7A, TIC3-7B, TIC3-7C, TIC3-7D, TIC3-7E. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-5B

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho học viên lớp HIC3-5B. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định về việc cấp chứng chỉ Tin học văn phòng tháng 6 năm 2016

Quyết định vv cấp chứng chỉ Tin học văn phòng tháng 6 năm 2016. Các bạn học viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên đại học hệ từ xa đợt 3 năm 2016

Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên đại học hệ từ xa đợt 2 năm 2016. Các bạn sinh viên có tên trong danh sách được cấp chứng chỉ đến nhận chứng chỉ tại Văn phòng C100 - Giảng đường C - Đại học Kinh tế Quốc dân ....Quyết định về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/4B/2016 và TCCB/5A/2016

Quyết định về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/4B/2016 và TCCB/5A/2016. Các bạn học viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hà Nội. Khi đến nhận chứng chỉ mang theo thẻ học viên và các giấy...Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên đại học hệ từ xa đợt 2 năm 2016

Trung tâm Phát triển phần mềm ứng dụng và Đào tạo ngắn hạn CNTT thông báo về việc cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên lớp TIC3-4A1, TIC3-4A2, HIC3-4A1, HIC3-4A2, HIC3-4A3, HIC3-4A4, HIC3-4A5. Anh/ Chị sinh viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng...Quyết định về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/3B/2016

Quyết định về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/2A/2016, CCB/2B/2016 và lớp TCCB/3/2016. Các bạn học viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hà Nội. Khi đến nhận chứng chỉ...Quyết định về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/3A/2016

Quyết định về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/3A/2016. Các bạn học viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hà Nội. Khi đến nhận chứng chỉ mang theo thẻ học viên và các giấy tờ liên quan ...Quyết định về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/2A/2016, CCB/2B/2016 và lớp TCCB/3/2016

Quyết định về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/2A/2016, CCB/2B/2016 và lớp TCCB/3/2016. Các bạn học viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hà Nội. Khi đến nhận chứng chỉ mang theo thẻ học viên và các giấy tờ liên quan ...Quyết định vv cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên đại học hệ từ xa đợt 1 năm 2016

Trung tâm Phát triển phần mềm ứng dụng và Đào tạo ngắn hạn CNTT thông báo về việc cấp chứng chỉ "Kỹ năng tin học NEU - Chuẩn IC3" cho sinh viên lớp TIC3-3A, HIC3-3A1, HIC3-3A2, HIC3-3A3, HIC3-3A4, HIC3-3A5. Anh/ Chị sinh viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hai Bà Trưng...Thông báo về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/12A/2015 và lớp CCB/12B/2015

Thông báo về việc cấp chứng chỉ cho lớp CCB/12A/2015 và lớp CCB/12B/2015. Các bạn học viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hà Nội. Khi đến nhận chứng chỉ mang theo thẻ học viên và các giấy tờ liên quan....Thông báo về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB/11A/2015 và lớp CCB/11B/2015

Thông báo về việc cấp chứng chỉ cho lớp CCB/11A/2015 và lớp CCB/11B/2015. Các bạn học viên đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hà Nội..Thông báo về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp NC/9A/2015 và lớp CCB/9A/2015

Đã có kết quả thi và chứng chỉ cho lớp NC/8A/2015 và lớp CCB/9A/2015. Mời các bạn đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hà Nội..Thông báo về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp NC/8A/2015

Đã có kết quả thi và chứng chỉ cho lớp NC/8A/2015. Mời các bạn đến nhận chứng chỉ tại Phòng C100 - Giảng đưởng C - Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải phóng - Hà Nội...Thông báo về việc cấp chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB8A1/2015, CCB8A2/2015, CCB8B/2015 và TCCB9A/2015

Đã có chứng chỉ tin học cho các học viên lớp CCB8A1/2015, CCB8A2/2015, CCB8B/2015 và TCCB9A/2015. Các bạn đến lấy chứng chỉ tại C100 Giảng đường C, khi đến lấy chứng chỉ mang theo thẻ học, chứng minh thư nhân dân....Kết quả thi lớp CCB10, TCB8A và CCB11

Trung tâm phát triển phần mềm ứng dụng và đào tạo ngắn hạn công nghệ thông tin thông báo Kết quả thi lớp CCB10, TCB8A và CCB11Thông báo về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp NC17, NC18

Thông báo về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp NC17, NC18
Hiện 1 tới 5 trong số 5 (1 trang)

  • Trung tâm Phát triển phần mềm và Đào tạo ngắn hạn CNTT
  • Hotline:+843.280.280 Ext: 6666
  • Phone: +843.280.280 | Fax: +843.280.280
  • Facebook:https://www.facebook.com/TinVanPhongKTQD
  • https://www.youtube.com/embed/x4lkaDe-e60

Lượt truy cập

  Flag Counter